fbpx

Regulamin

Ogólna Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Samolecznictwo.pl jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją art.4 pkt. l) RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z: (art. 6 ust.l lit. b) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub (art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych w przypadku wykorzystania marketingowego.

Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy (świadczenie usługi zamówionej) lub celu wskazanym w zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika strony.

Na stronie Administratora znajdującej się pod adresem samolecznictwo.pl są gromadzone następujące dane osobowe klientów:
– Imię,
– Adres e-mail.

Pliki cookies

Samolecznictwo.pl, na swojej stronie internetowej, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane w pamięci komputera, telefonu, tabletu lub innego urządzenia użytkownika. Dane te zapisywane są celem zapamiętania parametrów użytkownika w trakcie trwania sesji, a także zbierania informacji statystycznych o odwiedzinach strony Samolecznictwo.pl. Dane na stronie Samolecznictwo.pl nie są profilowane i nie są zbierane żadne dane, które mogłyby zidentyfikować użytkownika.